FLYING KNIGHT

 

 

Venus; “Bye bye, Baby!”

Bronze, concrete, 2024